Prezentacja projektu w polskim środowisku akademickim. Speakapps dissemination in Polish academic community

poster_SA_PlW marcu miały miejsce dwie akcje promujące projekt SpeakApps w środowisku polskich naukowców zajmujących się edukacją językową.

W dniach 9-10 marca w Warszawie, podczas spotkania członków Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów, zostały zaprezentowane główne założenia metodyczne oraz możliwości wykorzystania powstałych w ramach projektu narzędzi w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych z mówienia. Obecnie egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania: B1, B2 i C2. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia egzaminów na pozostałych poziomach: A1, A2 i C1.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Krakowie. Wszystkim, którzy wykazali zainteresowanie wykorzystaniem narzędzi w swojej pracy zostaną przesłane dodatkowe materiały informacyjne.

Kolejne wydarzenie miało miejsce w Krakowie, gdzie w dniach 14 – 16 marca w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności odbyła się siódma edycja ogólnopolskiej konferencji z serii Język trzeciego tysiąclecia. W tym roku organizatorzy – Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” – wiodącym tematem rozważań uczynili „Słowo w (kon)tekście”. W drugim dniu obrad miała miejsce sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano główne założenia projektu SpeakApps. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem reprezentantów różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Zadeklarowali oni chęć włączenia się w pilotaż narzędzi oraz dalsze prace nad projektem. Niemałe zainteresowanie wykazali również obecni na sesji studenci. Poza prezentacją plakatu, rozdano także materiały informacyjne i zaproszono do odwiedzenia strony internetowej projektu.

***

In March there were two important events related to the dissemination of the SpeakApps project.

The first one took place from 9th to 10th of March in Warsaw. The main objective of this meeting was to share the idea of using the tools in preparation students for state certification exams in Polish as a foreign language in speaking part. The tools were introduced to academic teachers from the most important universities in Poland: Jagiellonian University, University of Warsaw, University of Wrocław, Adam Mickiewicz University in Poznań, Maria Curie Skłodowska University in Lublin, University of Łódź, The John Paul II Catholic University in Lublin and Nicolaus Copernicus University in Toruń. First state certificate examinations in Polish as a foreign language took place in Poland and abroad in 2004. As a result, having passed such examinations, learners of Polish as a foreign language can obtain a certificate indicating the level of their proficiency in Polish. Examination requirement standards and rules of procedure are based on the latest recommendations of the Council of Europe aiming at the standardisation of foreign language proficiency testing across Europe. Since 2004, B1, B2 and C2 examinations have been organised at least three times a year. The State Certification Commission is currently working on the introduction of examinations for the remaining proficiency levels: A1, A2 and C1.

Also in March, at the centre of the Polish Academy of Arts and Sciences in Kraków was held the conference Language of the Third Millennium. At the second day of the conference (on 15th of March) there was a poster session, where the SpeakApps project was presented to representatives of the various research and academic centres from Poland.