AboutQuè és SpeakApps?Maidir LinnOverO projekcieOm projektetAcerca de SpeakAppsChi siamoÜberQui sommes-nous?O projektuTietoa

about1The SpeakApps project focuses on creating a free and open source online platform that gathers ICT-based applications and pedagogies to practice oral skills online. The SpeakApps platform would thus serve a community composed of foreign language teachers and their students with:

 1. Easy access to innovative and interactive online tools for learning and teaching languages.
 2. Virtual classrooms to carry out pedagogical activities.
 3. Exercises and tools for managing materials for synchronous tasks.
 4. Technical and pedagogical guides to assist SpeakApps users.
 5. A common space to exchange ideas and methodologies.

The SpeakApps project was inspired by a common set of challenges that the language learning community faces on an everyday basis, including:

 • Formal second or foreign language acquisition settings do not provide enough room for everyone to practise the language.
 • The ephemeral nature of speaking which makes it difficult for students to obtain feedback on their performance, preventing them from properly revising and improving their oral skills.

SpeakApps, granted by the European Lifelong Learning Programme (LLP), aims to fill these gaps by designing a popular language learning site supported and built by a large community that enjoys and takes advantage of the possibilities offered by e-learning.

SpeakApps received additional funding from the European Lifelong Learning Programme  to incorporate five new languages (French, Romani, Spanish, Deutsch and Croatian) into the SpeakApps project. SpeakApps will also provide  a series of workshops in each country, targeting the interests of open source communities and other projects for the sharing of resources and future innovations. The SpeakApps project will impact language teaching methodologies, empowering educators to use the SpeakApps Open Educational Resource materials in their online or blended learning approaches to advance self-directed learning. The project will also engage in teacher training to enable a wave of participants to capitalize on open, trans-European practices and quality approaches for the development of their own creative and pedagogical skills for teaching languages.

about1 El projecte SpeakApps consisteix en crear una plataforma virtual i de codi obert que reuneixi les aplicacions TIC i els materials pedagògics necessaris per a la pràctica en línia de les habilitats orals d’una llengua. La plataforma de SpeakApps assistiría, així, a una comunitat integrada per professors i estudiants de llengües estrangeres, facilitant els següents serveis:

 1. Fàcil accés a eines en línia innovadores i interactives per a l’aprenentatge i l’ensenyament d’idiomes.
 2. Aules virtuals per a dur a terme activitats pedagògiques.
 3. Exercicis i eines per a la gestió de tasques sincròniques.
 4. Guies tècniques i pedagògiques per a ajudar els usuaris de SpeakApps.
 5. Un espai comú per a l’intercanvi d’idees i metodologies.

El projecte de SpeakApps parteix d’un conjunt de mancances que existeixen actualmente en l’àmbit de l’aprenentatge oral d’un llengua, com ara:

 • Les aules i els espais habituals no proporcionen suficient espai perquè tothom pugui per practicar una segona llengua o llengua extrangera.
 • El caràcter efímer de la parla fa difícil la revisió i millora de les habilitats orals.

SpeakApps, finançat pel Programa European Lifelong Learning Programme (PAP), té com a objectiu omplir aquestes llacunes, mitjançant el disseny d’una plataforma online de referència  construïda per una gran comunitat que gaudeix i s’aprofita de les possibilitats que ofereix l’e-learning. SpeakApps ha rebut finançament de la European Lifelong Learning Programme per tal d’incorporar cinc nous idiomes (francès, romaní,espanyol, alemany i croata) al projecte SpeakApps. SpeakApps també proporcionarà una sèrie de tallers a cada país, enfocats als interessos de les comunitats de software lliure i altres projectes per poder compartir recursos i innovacions futures. El projecte SpeakApps tindrà repercussió en les metodologies de l’ensenyament de les llengües, permetent al professorat el poder utilitzar els materials del Recursos Educacionals Oberts SpeakApps dins els seus entorns tant online com semipresencials per tal de fomentar un aprenentatge autònom. El projecte també s’involucrarà en la formació del professorat per poder permetre un flux de participants que es beneficïin d’unes pràctiques obertes, transoceàniques i unes estratègies de qualitat pel desenvolupament de les seves pròpies destreses creatives i pedagògiques de cara a l’ensenyament de les llengües.

about1 Díríonn tionscadal SpeakApps ar ardán foinse oscailte agus saor in aisce ar líne a chruthú a chuimsíonn feidhmchláir ICT-bhunaithe agus oideolaíochtaí chun scileanna labhartha a chleachtadh ar líne. Beidh ardán SpeakApps ann do theagascóirí teangacha iasachta agus dá gcuid mac léinn ar a mbeidh:

 1. rochtain éasca ar uirlisí idirghníomhacha nuálacha ar líne do theagasc agus d’fhoghlaim teangacha.
 2. seomraí ranga fíorúla chun gníomhaíochtaí teagaisc a reáchtáil.
 3. cleachtaí mar aon le huirlisí chun ábhar do thascanna sioncronacha a bhainistiú.
 4. treoracha teicniúla agus teagaisc chun cabhrú le lucht úsáidte SpeakApps.
 5. áit le smaointe agus modheolaíochtaí a mhalartú.

Eascraíonn tionscadal SpeakApps as dúshláin choitianta a dtéann lucht foghlama teanga i ngleic leo gach lá. Ar na dúshláin sin áirítear:

 • nach mbíonn deis a dhóthain ag cách an teanga a chleachtadh i suíomhanna foirmiúla mar a bhfuil an dara teanga nó teanga iasachta á sealbhú.
 • nach mbíonn ach deis ghairid ag daoine labhairt. Fágann sé seo go mbíonn sé deacair ar mhic léinn aiseolas a fháil ar a bhfeidhmíocht, rud a chuireann bac ar athbhreithniú ceart agus ar fheabhsú scileanna labhartha.

Tá sé i gceist ag SpeakApps, le maoiniú ón gClár Eorpach don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, na dúshláin seo a shárú trí shuíomh móréilimh d’fhoghlaim teangacha a dhearadh. Pobal mór a thógfaidh an suíomh agus tacóidh an pobal sin leis. Beidh an pobal sin in ann taitneamh agus tairbhe a bhaint as gach deis a chuireann an ríomhtheagasc ar fáil. Fuair SpeakApps maoiniú breise ón gClár Eorpach Foghlaim ar Feadh an tSaoil  le cúig theanga nua (an Fhraincis, an Romainis, an Spáinnis, an Ghearmáinis agus an Chróitis) a chur leis an tionscadal. Cuirfear srath ceardlann ar fáil trí SpeakApps i ngach tír, ag díriú ar na suimeanna atá ag na pobail foinse oscailte agus ar thionscadail eile le hacmhainní a roinnt, agus ag díriú ar nuálaíocht sa todhchaí. Beidh tionchar ag an tionscadal SpeakApps ar mhodheolaíochtaí don teagasc. Beidh sé de chumas ag oideoirí leas a bhaint as ábhair Acmhainn Oscailte Oideachais SpeakApps ina gcur chuige ar-líne nó foghlaim chumaisc chun chur leis an bhfoghlaim féin-treoraithe. Cuirfear oiliúint ar fáil do mhúinteoirí mar chuid den tionscadal. Tabharfaidh an oiliúint seo deis do na rannpháirtithe teacht i dtír ar nósanna is ar na cleachtaí oscailte tras-Eorpacha lena scileanna cruthaitheacha agus oideolaíocha a fhorbairt d’fhoghlaim teangacha.

about1

Het project SpeakApps biedt een gratis, open source online platform met ICT-applicaties en onderwijstoepassingen waarmee taalleerders online hun spreekvaardigheid kunnen oefenen. Het SpeakAppsplatform biedt vreemde- en tweedetaalleerders en taaldocenten:

 1. Een snelle en gemakkelijke toegang tot innovatieve en interactieve online-applicaties voor het leren en doceren van talen;
 2. Virtuele klaslokalen voor leeractiviteiten;
 3. Oefeningen en hulpmiddelen voor synchrone taken;
 4. Technische en onderwijskundige handleidingen voor SpeakApps-gebruikers;
 5. Een gemeenschappelijke ruimte om ideeën en methodes uit te wisselen.

Het SpeakApps-project is opgezet om te beantwoorden aan de problemen die taalleerders en -docenten regelmatig tegenkomen. Denk daarbij aan:

 • In het formele tweede- of vreemdetaalverwerving is er vaak niet genoeg ruimte voor iedere cursist om de taal te oefenen;
 • De vluchtige aard van taal als gesproken medium maakt het moeilijk voor cursisten om feedback te kunnen krijgen op hun prestaties met als gevolg dat ze hun spreekvaardigheid nauwelijks kunnen corrigeren en verbeteren.

SpeakApps (een Europees Leven Lang Leren project), heeft als doel deze leemtes op te vullen aan de hand van een populaire taalleerwebsite die wordt ondersteund en uitgebreid door een grote community van taaldocenten. Op deze manier profiteren zij optimaal profiteren van de mogelijkheden die e-learning biedt.

Het SpeakApps-project heeft extra financiering ontvangen uit het Europese Leven Lang Leren Programma om vijf nieuwe talen (Frans, Romani, Spaans, Duits en Kroatisch) op te nemen. Daarnaast zal SpeakApps een reeks workshops organiseren in de verschillende landen. Deze workshops zijn gericht op opensourcecommunities en andere projecten waarin middelen en toekomstige innovaties worden gedeeld. Het SpeakApps-project zal gevolgen hebben voor taalonderwijsmethoden én docenten de middelen bieden om de materialen uit de SpeakApps Open Educational Resource te gebruiken om in online- of blendedlearningcursussen autonoom leren te bevorderen.

Bovendien worden er binnen het project ook trainingen en workshops voor docenten aangeboden. Hierdoor krijgt een grote doelgroep deelnemers zogenaamde ‘best practices’ en ideeën op Europees niveau aangereikt voor het ontwikkelen van eigen creatieve en didactische vaardigheden in het talenonderwijs.about1 SpeakApps to projekt, którego celem jest stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej platformy internetowej umożliwiającej interaktywną naukę języków obcych. Platforma SpeakApps została zaplanowana z myślą o uczących się, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu oraz nauczycielach, którzy w swojej pracy chętnie wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarza TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) Platforma SpeakApps oferuje:

 1. Łatwy dostęp do innowacyjnych narzędzi umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie się języków.
 2. Możliwość nauki w wirtualnych klasach.
 3. Rozwiązania techniczne umożliwiające wprowadzanie i synchroniczne wykonywanie interaktywnych zadań językowych.
 4. Przewodnik dla użytkowników platformy zawierający informacje dotyczące obsługi technicznej dostępnych aplikacji oraz projektowania zadań dydaktycznych.
 5. Przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i dzielenie się nowymi pomysłami dotyczącymi metod nauczania.

Projekt SpeakApps powstał w odpowiedzi na potrzeby uczących się i nauczycieli wynikające z codziennej praktyki dydaktycznej. Potrzeba dodatkowego rozwijania umiejętności skutecznej i sprawnej komunikacji ustnej wynika z dwóch podstawowych czynników:

 • Tryb formalnej edukacji nie przewiduje wystarczającej ilości czasu na doskonalenie umiejętności mówienia.
 • Ulotny charakter mowy utrudnia studentom otrzymywanie odpowiedniego wsparcia ze strony nauczyciela podczas produkcji językowej, a w rezultacie samodzielne rozwijanie sprawności mówienia.

Finansowany ze środków European Lifelong Learning Programme (LLP) projekt SpeakApps ma na celu zaspokojenie tych potrzeb poprzez stworzenie portalu internetowego, skupiającego społeczność nauczycieli i uczących się, którzy z zadowoleniem będą korzystać z możliwości jakie daje zdalne nauczanie. 1 listopada 2013 roku, dzięki kolejnej dotacji otrzymanej w ramach środków European Lifelong Learning Programme, ruszyła druga edycja projektu SpeakApps. Do projektu zostało włączonych pięć nowych języków: francuski, romski, hiszpański, niemiecki i chorwacki. Planujemy także dotrzeć do innych sektorów nauczania języków obcych – edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej. W ramach projektu speakApps2 zostaną przeprowadzone warsztaty skierowane do otwartej społeczności nauczycieli języków obcych. Celem nadrzędnym projektu jest dzielenie się dobrymi doświadczeniami w zakresie metodyki nauczania oraz stosowania nowych technologii w kształceniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w specjalnie zaplanowanych szkoleniach z zakresu używania narzędzi SpeakApps. W ramach realizacji projektu zaplanowane zostały szkolenia online oraz szkolenia lokalne w różnych ośrodkach w Polsce, Niemczech, Holandii, Hiszpanii oraz Irlandii. Informacje o terminach szkoleń będą pojawiać się na stronie projektu. Zachęcamy także do korzystania z pomocy dydaktycznych zamieszczonych w Open Educational Resources oraz aktywnego tworzenia tego repozytorium poprzez włączanie własnych propozycji dydaktycznych.

about1 Syftet med projektet SpeakApps är att skapa en kostnadsfri online-plattform med öppen källkod, som samlar IT-baserade applikationer och pedagogiker för att träna muntliga färdigheter online. SpeakApps-plattformen kan alltså förse lärare i främmande språk och deras elever med: 1. Enkel tillgång till innovativa och interaktiva online-verktyg för språkinlärning och språkundervisning. 2. Virtuella klassrum för att genomföra pedagogiska aktiviteter. 3. Övningar och verktyg för att hantera material för synkrona uppgifter. 4. Tekniska och pedagogiska instruktioner som hjälp för SpeakApps användare. 5. En gemensam plats för utbyte av idéer och metoder. SpeakApps-projektet har inspirerats av de utmaningar som språkundervisningen står inför varje dag, till exempel:

 • Formell inlärning av andraspråk eller främmande språk erbjuder inte tillräckligt utrymme för alla att praktisera språket.
 • Talets flyktiga natur som gör det svårt för elever att få feedback på sina prestationer, vilket förhindrar en ordentlig genomgång och förbättring av de muntliga färdigheterna.

SpeakApps, finansierat av Europeiska programmet för livslångt lärande (LLP), har som mål att fylla de här luckorna genom att ta fram en populär språkinlärningssajt, stödd och uppbyggd av en bred gemenskap som tycker om och drar nytta av e-lärandets möjligheter.

about1El proyecto SpeakApps se centra en la creación de una plataforma virtual gratuita y abierta que recoge aplicaciones basadas en las TIC y utilidades pedagógicas para la práctica online de las competencias orales. De esta manera, la plataforma SpeakApps serviría a una comunidad compuesta de profesores de lenguas extranjeras y a sus alumnos mediante:

 1. Fácil acceso a innovadoras e interactivas herramientas online para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas.
 2. Aulas virtuales donde llevar a cabo actividades pedagógicas.
 3. Ejercicios y herramientas para la gestión de materiales para actividades simultáneas.
 4. Guías técnicas y pedagógicas para asistir a los usuarios de SpeakApps.
 5. Un espacio común donde intercambiar ideas y metodologías.

El proyecto SpeakApps project se inspiró en una serie de retos comunes a los que se enfrenta diariamente la comunidad del aprendizaje de una lengua , incluyendo:

 • Los marcos formales de adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera no aportan suficiente espacio para la práctica de la misma.
 • La efímera naturaleza de las actividades orales, que hace que sea difícil para los alumnos el poder obtener un comentario evaluativo sobre su tarea, lo cual les impide poder revisar y mejorar sus competencias orales.

SpeakApps, subvencionado por el European Lifelong Learning Programme (LLP), está enfocado a rellenar estos espacios bajo el diseño de una web de aprendizaje de idiomas respaldada y construída por una vasta comunidad que aprovecha y disfruta las posibilidades que ofrece el aprendizaje virtual (e-learning).

SpeakApps ha recibido un financiamiento de la European Lifelong Learning Programme para incorporar cinco nuevos idiomas (francés, romaní, español, alemán y croata) dentro del proyecto SpeakApps. A su vez, SpeaksApps también proporcionará una serie de talleres en cada país, enfocados a los intereses de las comunidades de software libre y otros proyectos para compartir recursos y futuras innovaciones. El proyecto SpeakApps tendrá un efecto sobre las metodologías de enseñanza de idiomas, dando la capacidad a los educadores (profesores) de usar los materiales del Recurso Educacional Abierto SpeakApps para sus entornos de aprendizaje tanto online como semipresenciales de cara a fomentar un aprendizaje autónomo. El proyecto también se involucrará en la formación del profesorado para poder permitir una flujo de participantes que saquen provecho de unas prácticas abiertas, transoceánicas y unas estrategias de calidad para el desarrollo de sus propias capacidades creativas y pedagógicas enfocadas a la enseñanza de idiomas.

about1Il progetto SpeakApps è una piattaforma online gratuita e open source, che mette insieme applicazioni ICT e materiali didattici per la pratica online delle abilità orali quando si impara una lingua straniera. La piattaforma SpeakApps è intesa quindi come una comunità composta da insegnanti e da studenti di lingue straniere con:

 1. Facile accesso a strumenti innovativi e interattivi online per imparare e insegnare le lingue.
 2. Classi virtuali per mettere in pratica delle attività didattiche.
 3. Esercizi e strumenti per gestire compiti comunicativi (task) in modalità sincrona.
 4. Guide tecniche e didattiche per aiutare gli utenti di SpeakApps.
 5. Uno spazio comune per scambiare idee e metodi.

Il progetto SpeakApps è sorto dall’esigenza di superare una serie di difficoltà comuni che si presentano costantemente nell’ambito dell’apprendimento orale di una lingua straniera , difficoltà come le seguenti:

 • Le aule e i contesti formali di apprendimento di una lingua seconda o di una lingua straniera non riescono a fornire a ciascuno studente spazio sufficiente per la pratica delle lingue.
 • A causa della natura effimera della lingua parlata, per gli insegnanti è complicato valutare in modo preciso la performance degli studenti nella lingua straniera, e per gli studenti, a loro volta, è molto difficile tornare indietro, rivedere i propri errori, rifletterci e quindi migliorare le proprie abilità orali.

SpeakApps, finanziato dall’European Lifelong Learning Programme (LLP), ha lo scopo di colmare queste mancanze attraverso un sito per imparare le lingue, supportato e costruito da una grande comunità che si intrattiene e, allo stesso tempo, usufruisce delle possibilità offerte dall’apprendimento online.

SpeakApps ha ricevuto un ulteriore finanziamento dall’European Lifelong Learning Programme per l’incorporamento di cinque nuove lingue (francese, rumeno, spagnolo, tedesco e croato) all’interno del progetto. SpeakApps offre anche una serie di workshop in ogni nazione per favorire le comunità open source e altri progetti per poter condividere risorse e innovazioni future. Il progetto SpeakApps ha un impatto sui metodi di insegnamento delle lingue e forma gli educatori ad usare i materiali didattici dell’Open Educational Resource di SpeakApps sia nell’insegnamento online che in quello misto per favorire l’apprendimento autonomo. Il progetto comprende anche la formazione di insegnanti per permettere a un numero sempre maggiore di partecipanti di beneficiarsi di pratiche aperte e trans-europee e di un approccio qualitativamente elevato per poter sviluppare le proprie competenze creative e didattiche nell’insegnamento delle lingue.

about1

Das Projekt SpeakApps bietet eine open source online Plattform für EDV-basierte Software mit Anwendungsbeispielen für deren Einsatz.  mit der  Lernende ihre mündliche Kompetenz online erweitern können. Die SpeakApps Plattform richtet sich an die Community der Fremdsprachenlehrer und an Studierende und bietet:

 1. einen einfachen Zugang zur innovativen und interaktiven online Werkzeugen für das Sprachenlehren und -lernen
 2. virtuelle Klassenzimmer für Lernaktivitäten
 3. Übungen und Werkzeuge für synchrone Aufgaben
 4. technische und didaktische Handreichungen, die den Nutzern bei der Entwicklung eigener Aufgaben helfen
 5. einen gemeinsamen Bereich für zum Austausch von Methoden und weitergehenden Ideen

Das SpeakApps Projekt geht von den verschiedenen Herausforderungen aus, mit denen die Sprachlerngemeinschaft jeden Tag konfrontiert ist, d.h.

 • Formale Sprachlernkontexte reichten oft zum Erlernen der Fremdsprache allein nicht aus.
 • Die Flüchtigkeit der mündlichen Kommunikation bringt Herausforderungen für das Feedback mit sich und damit auch für die Verbesserung der mündlichen Kompetenzen von Studierenden.

SpeakApps, gefördert im Rahmen des Europäischen Programms für lebenslanges Lernen (LLP), beabsichtigt diese Herausforderungen durch das Schaffen einer populären Sprachlernseite anzugehen. Diese Seite wird von einer Community aufgebaut und unterstützt, die die Möglichkeiten von E-Learning selbst regelmäßig nutzt und auch in anderen Kontexten unterstützt.

Das Projekt SpeakApps hat aus dem Europäischen Programm für lebenslanges Lernen zusätzliche Mittel erhalten, um fünf neue Sprachen (Französisch, Romani, Spanisch, Deutsch und Kroatisch) zu integrieren. Zusätzlich wird SpeakApps eine Reihe von Workshops in verschiedenen Ländern organisieren. Diese Workshops richten sich an Open-Source Communities und andere Projekte, bei denen Ressourcen und zukünftige Innovationen geteilt worden.

Das SpeakApps Projekt soll Einfluss auf Materialien für das Fremdsprachenlernen nehmen und Lehrern die Möglichkeit bieten, Materialien aus den SpeakApps Open Educational Ressourcen zu verwenden und autonomes Lernen in Online- oder Blended-Learning-Kursen zu fördern. Darüber hinaus umfasst das Projekt auch Schulungen für Lehrer. Dadurch erhält eine große Zielgruppe europäische ‘Best Practices’ und neue Ideen zur Entwicklung eigener kreativer und didaktischen Fähigkeiten im Sprachunterricht.about1

Créer une plateforme virtuelle gratuite et en code source libre pour favoriser le développement des compétences orales, voici l’objectif du projet SpeakApps qui, en associant des applications TIC et du matériel pédagogique en ligne, offre aux professeurs de langues étrangères et à leurs élèves:

 1. Un accès facile à des outils novateurs et interactifs facilitant l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères.
 2. Des salles de classe virtuelles où réaliser leurs activités pédagogiques.
 3. Des exercices et des outils pour gérer le matériel destiné aux tâches synchrones.
 4. Des guides techniques et pédagogiques à l’usage des utilisateurs de SpeakApps.
 5. Un espace commun pour partager idées et méthodes.

Le projet SpeakApps a été conçu pour répondre aux défis quotidiens auxquels sont confrontés les enseignants de langues et leurs étudiants:

 • • Des cadres formels d’apprentissage d’une seconde langue ou d’une langue étrangère qui n’accordent pas assez de place à la pratique.
 • • Le caractère éphémère de la parole qui, en compliquant le feedback aux étudiants, les prive des bénéfices d’une révision efficace et retarde les progrès de leurs compétences orales.

Avec le support de l’European Lifelong Learning Programme (LLP), SpeakApps a pour objectif de combler ces lacunes en concevant un site de référence pour l’apprentissage des langues. Un projet collaboratif, développé pour et par une vaste communauté qui connaît le potentiel et les avantages de l’e-learning.

Un financement additionnel de l’European Lifelong Learning Programme a permis à SpeakApps d’accueillir cinq nouvelles langues: le français, le roumain, l’espagnol, l’allemand et le croate. Une série d’ateliers dans chaque pays concerné permettra également de cibler les intérêts des communautés de logiciel libre ainsi que d’autres projets de mise en commun des ressources et des innovations futures.

Le projet SpeakApps contribuera aux didactiques des langues: grâce au matériel de son Open Educational Ressource (OER), les éducateurs pourront favoriser l’apprentissage autonome dans leurs enseignements, en ligne ou hybride. SpeakApps contribuera également à la formation du professorat, afin de générer un flux de participants qui, en mutualisant des pratiques et des stratégies de qualité à échelle paneuropéenne, développeront leurs propres compétences créatives et pédagogiques pour l’enseignement des langues.

about1SpeakApps je projekt, čiji je cilj stvaranje opće dostupne i besplatne internetske platforme, koja omogućuje interaktivno učenje stranih jezika. Platforma SpeakApps je stvorena misleći na osobe, koje žele usavršavati svoje komunikacijske sposobnosti/vještine u području govora i razumijevanja sa sluhom. Prilikom stvaranja platforme mislilo se i na predavače, koji se rado koriste najnovijim IKT rješenjima (Informacijsko-Komunikacijska Tehnologija)

Platforma SpeakApps nudi:

 1. Jednostavan dostup inovativnim alatima, koji omogućuju interaktivno učenje jezika.
 2. Mogućnost učenja u virtualnim razredima.
 3. Tehnička rješenja, koje omogućavaju stvaranje i sinkronizirano izvršavanje interaktivnih jezičnih zadataka.
 4. Upute za korisnike platforme, koje sadrže informacije o tehničkom korištenju dostupnih aplikacija i osmišljavanju didaktičkih zadataka.
 5. Prostor, koji omogućuje razmjenu iskustva i novih ideja o metodama učenja.

Projekt SpeakApps nastao je kao odgovor na potrebe polaznika i predavača stranih jezika, koje su proizašle iz svakodnevne didaktičke prakse. Potreba dodatnog razvijanja sposobnosti efikasne usmene komunikacije proizlazi iz dva temeljna uvjeta:

 • U formalnoj edukaciji nije predviđena dodatna količina vremena za vještine govora.
 • Efemeran karakter govora tijekom jezične produkcije otežava polaznicima dobivanje odgovarajuće pomoći predavača, a kao rezultat toga otežano je samostalno razvijanje sposobnosti govora.

Cilj projekta SpeakApps, financiranog iz sredstava European Lifelong Learning Programme European Lifelong Learning Programme(LLP), je zadovoljenje navedenih potreba stvaranjem internetskog portala. Takav portal će okupljati predavače i polaznike, koji će sa zadovoljstvom koristiti mogućnosti učenja na daljinu.

Zahvaljujući narednoj donaciji pristigloj iz sredstava European Lifelong Learning Programme 1. studenog 2013. godine krenula je druga edicija projekta SpeakApps. Projektu je dodano pet novih jezika: francuski, romski, španjolski, njemački i hrvatski. Planiramo doprijeti i do drugih sektora učenja stranih jezika: ranoškolske edukacije i školske edukacije. U okviru projekta SpeakApps2 bit će prevedene radionice za otvoreno društvo stranih jezika. Glavni cilj projekta je podjela dobrih iskustava metodike učenja i korištenja novih tehnologija u edukaciji. Pozivamo sve na sudjelovanje u specijalno oblikovanim radionicama za korištenje SpeakApps alata. U okviru projekta planirano je održavanje on-line radionica i lokalnog školovanja u različitim središtima u Poljskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Irskoj. Informacije o datumima osposobljavanja bit će objavljene Internetskoj stranici projekta. Pozivamo na korištenje didaktičke pomoći objavljene u Open Educational Resources i na aktivno stvaranje ovog repozitorija davanjem vlastitih didaktičkih prijedloga.about1SpeakApps-projektissa luodaan uudenlaisia vapaasti käyttöön tulevia työvälineitä suullisen kielitaidon opettamiseen ja kehittämiseen. SpeakAppsin tavoitteena on auttaa laajaa kielenopettajien ja -opiskelijoiden joukkoa seuraavilla tavoilla:

 1. Tarjoamalla helposti saatavilla olevia interaktiivisia verkkomateriaaleja kielen opettamiseen ja oppimiseen.
 2. Tarjoamalla virtuaalisia luokkahuoneita erilaisten aktiviteettien tekemiseen.
 3. Tarjoamalla työkaluja ja tehtäviä synkronisten harjoitusten tekemiseen.
 4. Tarjoamalla teknistä ja pedagogista apua SpeakAppsin työkalujen käyttäjille.
 5.  Tarjoamalla yhteisen virtuaalisen tilan ajatusten, tehtävien ja metodien jakamiseen.

SpeakApps-projektin taustalla on yhteinen tarve laajentaa kielenopetuksen mahdollisuksia ja hyödyntämällä e-oppimisen mahdollisuuksia kielenopetuksessa

 • Tuomalla formaaliin kielenopetukseen lisää tilaa ja aikaa kielen harjoitteluun ja käyttöön.
 • Tarjoamalla opiskelijoille nykyistä enemmän mahdollisuuksia palautteen saamiseen ja monipuoliseen suullisen kielitaidon harjoitteluun.

SpeakApps-projektia on rahoittanut European Lifelong Learning Programme (LLP). Projekti on saanut lisärahoitusta viiden uuden kielen (ranska, romani, espanja, saksa ja kroatia) lisäämiseksi järjestelmään. SpeakApp järjestää työpajoja kaikissa mukana olleissa maissa ja pyrkii sitä kautta laajentamaan käyttäjäyhteisöään, jakamaan hyviä käytäntöjä ja kuulemaan käyttäjien kehittämisideoita SpeakApps-työkalujen edelleen kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on myös auttaa kehittämään kieltenopetusta ja tuomaan siihen uudenlaisia mahdollisuuksia sekä opettajille että opiskelijoiden itseopiskeluun.