Nya perspektiv på undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter. New perspectives on teaching and learning oral skills

ll_wordleEtt av de viktigaste målen för SpeakApps-projektet är att undersöka nya sätt att undervisa och lära sig muntliga färdigheter. Under den första delen av projektet har detta stått i fokus för arbetet här i Jyväskylä.

Vår lokala projektgrupp har träffats vid olika tillfällen för att diskutera följande betydelsefulla frågor:

  • Vad är muntliga färdigheter?
  • Hur undervisar vi om muntliga färdigheter? Vilket är det viktigaste “innehållet” som ska läras / vilka är de viktigaste sakerna som studenterna måste lära sig? Hur lär man sig dessa bäst / hur undervisar man om dem?
  • Hur bedöms muntliga färdigheter? Vilka är de viktigaste faktorerna i bedömningen? Kan framsteg bedömas och i så fall hur? Hur deltar inlärarna i bedömningen?
  • Vilken typ av miljö stöder bäst inlärningen av muntliga färdigheter?

Några av frågorna kan verka abstrakta, men i själva verket är de mycket viktiga att ta ställning till för att bättre förstå vad det är vi vill utveckla och förbättra. Som man kan se är frågorna inte direkt relaterade till teknologi. Så även om speciella verktyg utvecklas i det här projektet, är vår starka tro att ett viktigare resultat är att finna svar på några av de här frågorna och samtidigt erbjuda några nya insikter när det gäller undervisning om och inlärning av muntliga färdigheter.

***

One of the main objectives of the SpeakApps project is to explore new ways to approach teaching and learning oral skills. During the first term of the project, this has been the central focus of our work here in Jyväskylä.

Our local project group has met various times to discuss the following weighty questions:

  • What are oral skills?
  • How do we teach oral skills? What is the main “content” to be learned / what are the most important things the students have to learn? How are these best learned / how do you teach these?
  • How are oral skills assessed? What are the main focus points in the assessment? Can progress be assessed, and if yes, how? How are the learners involved in the assessment?
  • What kind of an environment best supports the learning of oral skills?

Some of the questions may seem abstract, but in fact they are very important to consider in order to better understand what it is that we are aiming at developing and improving. As one can see, the questions are not directly related to technology. So even though particular tools are being developed in this project, our strong belief is that the more important outcome is to find answers to some of these questions, and in doing so offer some new insights into teaching and learning oral skills.