SpeakApps & ICICTE 2014

ICTE

ICTE

Chuir DCU páipéar de chuid SpeakApps i láthair ag comhdháil bhliantúil den ICICTE (International Conference on Information Communication Technologies in Education). Dhírigh an chomhdháil ar na próisis, teicnicí agus uirlisí a úsáidtear le timpeallachtaí foghlama oiriúnacha agus nuálacha a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí. Sa pháipéar SpeakApps pléadh fráma teoiriciúil SpeakApps agus tugadh léargas ar na torthaí a tháinig ó shuirbhéanna agus ó thaighde an tionscadail go dtí seo chomh maith. Cuireadh OER SpeakApps (Open Educational Resource) i láthair fosta. D’fhreastail rannpháirtithe ó gach cúinne den domhan ar an gcomhdháil agus lorgaíodh eolas breise ar SpeakApps, fiosraíodh faoi na deiseanna bheadh ann an Ghréigis a chur ar fáil ar an ardán!

A paper was presented by the DCU partners at the annual conference of the ICICTE
(International Conference on Information Communication Technologies in Education). The conference focused on the processes, techniques and tools used to create learning innovative learning environments for learners. The paper discussed the SpeakApps underpinning theoretical framework and provided insights into the results of the surveys and research conducted as part of the project to date. The SpeakApps OER was also presented. Participants came from overall the world to the conference and further information regarding SpeakApps was sought including a request to integrate the Greek language into the platform.