Maidir Linn

about1 Díríonn tionscadal SpeakApps ar ardán foinse oscailte agus saor in aisce ar líne a chruthú a chuimsíonn feidhmchláir ICT-bhunaithe agus oideolaíochtaí chun scileanna labhartha a chleachtadh ar líne. Beidh ardán SpeakApps ann do theagascóirí teangacha iasachta agus dá gcuid mac léinn ar a mbeidh:

  1. rochtain éasca ar uirlisí idirghníomhacha nuálacha ar líne do theagasc agus d’fhoghlaim teangacha.
  2. seomraí ranga fíorúla chun gníomhaíochtaí teagaisc a reáchtáil.
  3. cleachtaí mar aon le huirlisí chun ábhar do thascanna sioncronacha a bhainistiú.
  4. treoracha teicniúla agus teagaisc chun cabhrú le lucht úsáidte SpeakApps.
  5. áit le smaointe agus modheolaíochtaí a mhalartú.

Eascraíonn tionscadal SpeakApps as dúshláin choitianta a dtéann lucht foghlama teanga i ngleic leo gach lá. Ar na dúshláin sin áirítear:

  • nach mbíonn deis a dhóthain ag cách an teanga a chleachtadh i suíomhanna foirmiúla mar a bhfuil an dara teanga nó teanga iasachta á sealbhú.
  • nach mbíonn ach deis ghairid ag daoine labhairt. Fágann sé seo go mbíonn sé deacair ar mhic léinn aiseolas a fháil ar a bhfeidhmíocht, rud a chuireann bac ar athbhreithniú ceart agus ar fheabhsú scileanna labhartha.

Tá sé i gceist ag SpeakApps, le maoiniú ón gClár Eorpach don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil, na dúshláin seo a shárú trí shuíomh móréilimh d’fhoghlaim teangacha a dhearadh. Pobal mór a thógfaidh an suíomh agus tacóidh an pobal sin leis. Beidh an pobal sin in ann taitneamh agus tairbhe a bhaint as gach deis a chuireann an ríomhtheagasc ar fáil. Fuair SpeakApps maoiniú breise ón gClár Eorpach Foghlaim ar Feadh an tSaoil  le cúig theanga nua (an Fhraincis, an Romainis, an Spáinnis, an Ghearmáinis agus an Chróitis) a chur leis an tionscadal. Cuirfear srath ceardlann ar fáil trí SpeakApps i ngach tír, ag díriú ar na suimeanna atá ag na pobail foinse oscailte agus ar thionscadail eile le hacmhainní a roinnt, agus ag díriú ar nuálaíocht sa todhchaí. Beidh tionchar ag an tionscadal SpeakApps ar mhodheolaíochtaí don teagasc. Beidh sé de chumas ag oideoirí leas a bhaint as ábhair Acmhainn Oscailte Oideachais SpeakApps ina gcur chuige ar-líne nó foghlaim chumaisc chun chur leis an bhfoghlaim féin-treoraithe. Cuirfear oiliúint ar fáil do mhúinteoirí mar chuid den tionscadal. Tabharfaidh an oiliúint seo deis do na rannpháirtithe teacht i dtír ar nósanna is ar na cleachtaí oscailte tras-Eorpacha lena scileanna cruthaitheacha agus oideolaíocha a fhorbairt d’fhoghlaim teangacha.